Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné při nákupu zboží v internetovém obchodě

www.vinoportugal.cz

(dále také jen „e-shop“)

provozovaném

Kateřinou Svatoňovou

IČ: 68040512

sídlo: M. Alše 472, 760 01, Zlín

kontaktní adresa: M. Alše 472, 760 01, Zlín

tel.: +420 604 200 556

e-mail: katerina@vinoportugal.cz

bankovní spojení: č. ú. 2700396834/2010

prodávající je plátcem DPH, DIČ: CZ7859074168

prodávající je zapsaná v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Zlína

(dále jen „Prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu Prodávajícího a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.vinoportugal.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“). V našem e-shopu najdete nabídku „fyzického“ zboží, zejména vín a olivových olejů. Nabídku postupně rozšiřujeme a v e-shopu naleznete i tzv. digitální produkty – online průvodce, online kurz(y). Není-li v textu VOP výslovně uvedeno jinak, i tyto digitální produkty jsou zbožím. Případné odchylky (zejména pokud jde o způsob dodání anebo možnost Kupujícího – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů) uvádíme v dalším textu VOP.

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že dovršil věku 18 let, má zájem o nákup zboží Prodávajícího a že se seznámil s těmito VOP, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

ZBOŽÍ S VĚKOVÝM LIMITEM: V našem e-shopu nabízíme zboží, které lze prodávat pouze osobám starším 18 let, proto hned při vstupu na náš web najdete i upozornění na tuto skutečnost. U takovéhoto zboží s věkovým limitem jsme povinni ověřit Váš věk ještě předtím, než odešlete objednávku. Navíc i zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP potvrzujete, že jste starší 18 let a souhlasíte s tím, že i před předáním (doručením) takového zboží ověříme, resp. osoba za nás (přepravce) zboží předávající ověří splnění věkového limitu a za tímto účelem jsme my i přepravce oprávnění požadovat předložení platného průkazu totožnosti pro toto ověření. Současně berete na vědomí, že pokud nebude věkový limit splněn anebo pokud nebude možné zboží v místě dodání předat jiné osobě, která podmínku věkového limitu splňuje, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit v té části, která se týká zboží s věkovým limitem. Pokud by v takovém případě bylo předmětem objednávky jen zboží s věkovým limitem, jsme oprávněni po Vás požadovat náhradu újmy (škody) vzniklé nám tím, že jste v objednávce uvedli nepravdivé údaje. 

1.3 Vymezení pojmů:

a) Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu Prodávajícího vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,
b) Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s Prodávajícím v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.
II. Postup při uzavírání kupní smlouvy

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není ze strany Prodávajícího vyžadována předchozí registrace Kupujícího. 

2.2 Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam nabízeného zboží s uvedením kupní ceny zboží a jeho dostupnosti. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit.

2.3 Kupující bere na vědomí, že nabídka zboží umístěného v e-shopu Prodávajícího není nabídkou/návrhem na uzavření kupní smlouvy a při nákupu v e-shopu se nepoužije ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro účely kupní smlouvy se za nabídku/návrh na její uzavření považuje objednávka Kupujícího.

2.4 Pro objednání zboží a odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží včetně objednávaného množství, kupní ceně a způsobu její úhrady, způsobu dodání zboží, o nákladech spojených s dodáním zboží a dále informace o Kupujícím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a kupní cena zboží je již včetně DPH.

2.5 Před odesláním objednávky zboží je Kupujícímu umožněno objednávku a jím zadané údaje zkontrolovat či změnit a Kupující je povinen provést kontrolu správnosti jím zadaných údajů a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.

2.6 Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o jejím přijetí. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí závazné objednávky Kupujícího, a to na Kupujícím v objednávkovém formuláři uvedenou e-mailovou adresu (dále jen „Potvrzení“). Okamžikem doručení Potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky Kupujícího vzniká mezi stranami smluvní vztah, na jehož základě se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Potvrzení doručené Kupujícímu s přiloženými VOP je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy, přičemž vyhotovení smlouvy je rovněž archivováno u Prodávajícího.

2.7 Kupní smlouvu uzavřenou dle tohoto článku lze měnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v odeslané objednávce či v jejím Potvrzení jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti neprodleně druhou smluvní stranu a ve vzájemné součinnosti zajistí nápravu vzniknuvšího závadného stavu.

2.8 V případě, že Prodávající není schopen některý z požadavků objednávky Kupujícího splnit (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží), zašle Kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty e-mail s návrhem změny kupní smlouvy s uvedením možných variant řešení. Změna kupní smlouvy je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí nabídky změny k rukám Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu, pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a nemůže je během několika dní doplnit anebo pokud by dodavatel přestal zboží vyrábět. Ze stejných důvodů je Prodávající oprávněn i odstoupit od uzavřené smlouvy, přičemž odstoupení je učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na e-mail Kupujícího a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že Kupující již předtím uhradil celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Prodávající Kupujícímu v tomto případě vrátí dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba Kupujícím uhrazena. 

 

III. Kupní cena zboží a platební ujednání

3.1 Okamžikem uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Prodávajícímu řádně a včas kupní cenu dodávaného zboží, a to způsobem platby zvoleným při objednávce zboží.

3.2 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu Prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Kupní ceny zboží uváděné v e-shopu Prodávajícího jsou konečné včetně daně z přidané hodnoty; to neplatí pro náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „náklady na dodání zboží“). Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změny cen. U vín a delikates platí sazba DPH 21% a u olejů je DPH 15%. Pro Kupujícího platí cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v e-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak není Prodávající Kupujícímu povinen za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Kupujícímu v tom případě vrátí. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím Potvrzením ze strany Prodávajícího, platí cena uvedená v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné výslovné dohodě. 

3.3 Společně s kupní cenou hradí Kupující náklady spojené s dodáním zboží, o jejichž výši je informován před odesláním objednávky Prodávajícímu. Rozpis celkové a konečné kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání je uveden v objednávkovém formuláři zobrazovaném Kupujícímu. U digitálních produktů náklady na dodání zboží nevznikají a tedy nejsou žádné požadovány.

3.4 Kupní cenu zboží a s tím spojené náklady na dodání zboží lze uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2700396834/2010 vedený u Fio banky a.s.
b) přes platební bránu GoPay - online bankovním převodem, platba kartou
3.5 V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena zboží splatná do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, tj. ode dne doručení Potvrzení Prodávajícího k rukám Kupujícího; ust. § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího dle odst. 3.4 písm. a). Při platbě bezhotovostním převodem uvede Kupující jako variabilní symbol číslo své objednávky uvedené v Potvrzení. 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay, s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. 

3.6 Kupující bere na vědomí, že případné slevy z kupní ceny zboží či obdobné bonusy poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat a při každém nákupu v e-shopu Prodávajícího je vždy možné uplatnit pouze jednu z poskytnutých slev či bonusů.

3.7 Prodávající vystaví Kupujícímu při prodeji zboží daňový doklad, který je Kupujícímu zasílán společně s Potvrzením v elektronické podobě. Daňový doklad vystavený Prodávajícím slouží zároveň jako záruční list zboží.

3.8 Je možno objednávat od 1ks láhve, kartón obsahuje 6 láhví. Nepožadujeme minimální odběr. Výjimkou může být stanovení minimálního odběru pro možnost rozvozu zboží zdarma. Aktuální informaci o podmínkách pro rozvoz zdarma naleznete vždy přímo v e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout spekulativní objednávky. V pochybnostech můžeme Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

3.9. Objednávat zboží v e-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti e-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

 

IV. Dodání zboží

4.1 Způsob dodání zboží volí Kupující dle nabídky Prodávajícího v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Kupující může při objednávce zboží zvolit mezi následujícími způsoby jeho dodání:

zaslání zboží prostřednictvím přepravní společnosti Messenger (MESSENGER a.s.) a osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícího (odst. 4.3. VOP).

4.2 Při zasílání zboží expeduje Prodávající objednané zboží do pěti (5) dnů ode dne uhrazení kupní ceny Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží společností MESSENGER a.s. není závislá na vůli Prodávajícího a tento nemůže ovlivnit dobu, ve které bude zboží Kupujícímu při zasílání doručeno. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky společnosti MESSENGER a.s..

4.3 Zboží je možné osobně vyzvednout na kontaktní adrese Prodávajícího: Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01, Zlín, a to po předchozí dohodě s Prodávajícím.

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce nebo je-li způsob dopravy smluven na základě výslovného zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující náklady s tím spojené a je povinen uhradit je Prodávajícímu. Opakovaným doručováním se rozumí více než jednou.

4.5 Při převzetí zboží je Kupující povinen provést jeho kontrolu a zejména je povinen přesvědčit se o neporušenosti obalu zboží a o tom, že zásilka nevykazuje poškození a vady, které lze takto zjistit. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží při jeho dodání (zejména při shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky) je Kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout a informovat o tom Prodávajícího.

4.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží Kupující převzal. 

4.7 Všechna nabízená vína a oleje jsou skladovány v optimálních podmínkách. Po dodání Kupujícímu Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany Kupujícího.

Trvanlivost jednotlivých vín jako přírodního produktu je individuální. Optimální doba spotřeby je proto také velmi citlivá záležitost.  U jednotlivých vín jsou uváděny doporučené údaje o archivaci přímo od vinaře. 

Dodání digitálních produktů:

4.8. Možnosti dodání: Při koupi online průvodce bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi online kurzu nebo programu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu. 

4.9. Dodací lhůta: Online průvodce a online kurz bude dodán do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna online platba. Výjimkou jsou online kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto produktů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení online kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena).

 

V. Funkčnost digitálního obsahu, jeho součinnost s hardware a softwarem, autorská práva, uživatelský účet 

5.1. Pokud jste si zakoupili online průvodce, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky (samostatné nebo kde je obsah umístěn). Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení Produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího nebo neprovedených aktualizací. Může se stát,5. že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U online kurzů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

5.2. Uživatelský účet:

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

5.3. Autorská práva:

     Veškeré mé digitální produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o digitální produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely. 

    Pokud byste chtěli použít citace z mých Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Zboží: Kupující – spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 

6.2 V případě, že je předmětem objednávky a kupní smlouvy několik druhů zboží, počíná běh lhůty pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední části zboží z příslušné objednávky.

6.3. Online průvodce: Protože online průvodce nedodáváme na hmotném nosiči a současně jej na základě objednávky Kupujícího dodáváme s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím obecné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tímto si dovolujeme sdělit, že u těchto online průvodce v souladu s § 1837 písm. l) NOZ nemá ani Kupující - spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy.

6.4. Online kurzy: U těchto produktů může Kupující - spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodů po dobu 14 dnů ode dne, kdy obdrží přístupové údaje do online kurzu, a tedy možnost do online kurzu vstoupit a dostat se k obsahu (resp. u postupně otevírajícího se obsahu jde o obsah zpřístupňovaný v prvních 14 dnech). 

6.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy vyplní a odešle Kupující – spotřebitel k rukám Prodávajícího tzv. vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který Kupující – spotřebitel nalezne na internetových stránkách Prodávajícího v závěrečné sekci obchodních podmínek. Ve formuláři pro odstoupení musí být řádně a pravdivě vyplněny všechny požadované údaje, v opačném případě nelze oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy akceptovat. Prodávající potvrdí Kupujícímu – spotřebiteli doručení řádně vyplněného formuláře, na jehož základě Kupující – spotřebitel odstupuje od kupní smlouvy.

6.6 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Vracené zboží je Kupující – spotřebitel povinen dodat Prodávajícímu v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel; zboží musí být nepoužité, bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím, přičemž Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při odstoupení od kupní smlouvy na online kurz jsme oprávněni od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy znepřístupnit Kupujícímu přístup do kurzu. 

6.7 Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit tuto částku dříve než mu Kupující – spotřebitel vrácené zboží předá anebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení. V případě, že by v oznámení nebyl uveden bankovní účet, vrátí Prodávající Kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží na bankovní účet, ze kterého Kupující kupní cenu Prodávajícímu uhradil.

6.8 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.9 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

6.10 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupujícím nebude ve stanovené době uhrazena kupní cena zboží v plné výši. Prodávající oznámí Kupujícímu odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva mezi stranami od počátku ruší; tím však nejsou dotčeny případné nároky Prodávajícího na náhradu škody.

VII. Práva z vadného plnění a Reklamační řád

7.1 Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.

7.2 Prodávající v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u Prodávajícího vadu ihned poté, co vadu zjistil.

7.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce šesti měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží Kupujícím – jiným subjektem. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u Prodávajícího v rámci reklamace vytknout ihned poté, co Kupující – jiný subjekt vadu zboží zjistil. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

7.4 Ustanovení odst. 7.2 a 7.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena doba nejkratší trvanlivosti nebo doba, po kterou lze věc použít; v takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

7.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Prodávající povinen Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná Prodávajícím nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.

7.6 Uplatnění práv z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty: katerina@vinoportugal.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese Prodávajícího: M. Alše 472, 760 01 Zlín.

7.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady včetně volby nároků dle odst. 7.8 pro případ uznání reklamace Prodávajícím. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Prodávajícího a uvítáme i přiložení záručního listu, pokud nebudete koupi reklamovaného zboží v našem e-shopu prokazovat jiným způsobem. Pokud reklamované zboží nebudete zasílat přímo s reklamací, učiňte tak co možná nejdříve. Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání zboží, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konci reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace (týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli).  

7.8 Kupující má v případě vadného zboží především právo požadovat odstranění vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze odstranit vadu nebo poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny, je možné od kupní smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn měnit bez souhlasu Prodávajícího volbu způsobu vyřízení jeho reklamace; to neplatí, žádal-li odstranění vady opravou věci, která se ukáže jako neopravitelná. Nevytkne-li Kupující u Prodávajícího vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.9 Prodávající sdělí Kupujícímu nejpozději do tří (3) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady.V případě uznání reklamace nese Prodávající účelně vynaložené a prokazatelné náklady, které Kupující v souvislosti s jejím uplatněním vynaložil. V případě zamítnutí reklamace nese tyto náklady Kupující.

7.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Prodávající bezodkladně Kupujícího a dohodne s ním přiměřené prodloužení lhůty.

7.11 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je povinen vyhovět volbě nároku Kupujícího dle odst. 6.8 jen pokud je to možné a účelné s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav a pokud v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu vyřízení reklamace nevzniknou náklady nepřiměřené hodnotě zboží. V opačném případě je Prodávající oprávněn navrhnout Kupujícímu jiný vhodný a účelný způsob odstranění vady a tento provést.

7.12 Prodávající upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu způsobil sám.

VIII. Společná ujednání

8.1 Doručování se mezi stranami děje formou doporučeného dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem nebo i bez něj nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát zásilku odmítl převzít nebo ji uloženou nevyzvedl, dnem vrácení zásilky k rukám odesílatele. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

Kontaktní údaje Prodávajícího pro doručování:

Kateřina Svatoňová – Vinoportugal

Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01, Zlín

e-mailový kontakt: katerina@vinoportugal.cz

8.2 Prodávající sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3 Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou; případné stížnosti je Kupující – spotřebitel povinen adresovat k rukám Prodávajícího na adresu elektronické pošty katerina@vinoportugal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího – spotřebitele zašle Prodávající na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání budou spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu.

8.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s Prodávajícím jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

8.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím je včetně obchodních podmínek archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu Prodávající smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří přílohu uzavírané kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího.

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce.

8.7. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Kupující – spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.8 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.9 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní podléhá ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Prodávajícího. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní Prodávajícího mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu Prodávajícího. Webové rozhraní Prodávajícího je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávajícího není odpovědný za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

8.10. Zpracování a ochrana osobních údajů Kupujících je řešena v samostatném dokumentu zveřejněném na webovém rozhraní. 

IX. Dárkové poukazy

9.1 V e-shopu je možné zakoupit dárkové poukazy (dále jen „Poukaz“). Proces objednávání a uzavření smlouvy je stejný jako u zboží s výjimkou dodání Poukazu. Poukaz doručujeme prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu zadanou Kupujícím v objednávkovém formuláři anebo je možné si jej po předchozí domluvě vyzvednout. 

9.2. Poukaz lze uplatnit ve lhůtě na něm uvedené, na veškeré zboží nabízené v e-shopu. Poukaz se uplatní zadáním kódu na něm uvedeného přímo do objednávkového formuláře. Při objednávce i převzetí zboží objednaného s uplatněním Poukazu platí ustanovení těchto VOP, včetně věkového limitu.  

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní vztah vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a normami upravujícími postavení spotřebitele. V případě, že smluvní vztah vzniknuvší mezi stranami na základě smlouvy o poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

10.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na webových stránkách Prodávajícího www.vinoportugal.cz a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni odeslání objednávky Kupujícím.

10.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

10.4 Zvláštní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek, pokud by s nimi byla v rozporu.

10.5 Kupní smlouva uzavíraná s Kupujícím je uzavírána a může být uzavřena pouze v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím následně vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

10.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst. 5.3 VOP.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2021

 

Stáhněte si vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.